Over IKC Dom Helder Camara

Onze IKC maakt onderdeel uit van de stichting VCOG, de stichting voor Christelijk Onderwijs Groningen. De VCOG behartigt de belangen van het bijzonder onderwijs in de stad Groningen. 12 scholen, waaronder de Dom Helder Camaraschool, vallen onder dit bestuur. Zie ook www.vcog.nl. Het bevoegd gezag van de VCOG wordt vertegenwoordigd door Dhr. Klaas van Veen, bestuurder.
Onze opvang maakt onderdeel uit van VCOG Kinderopvang. De VCOG heeft in het bestuursplan opgenomen dat alle scholen zich ontwikkelen tot (integraal) kindcentrum waarin onderwijs en opvang aanwezig zijn. Voor meer informatie over onze opvang: https://vcogkinderopvang.nl/

Wat is een integraal kindcentrum (IKC)?
Een IKC is een voorziening voor kinderen waarin opvang en onderwijs en mogelijk vormen van zorg worden aangeboden rond het opgroeiende kind. Meestal kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht bij een IKC. 
Kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen, zorg krijgen die ze evt. nodig hebben en elkaar ontmoeten in het IKC.
Binnen een IKC kijken professionals op dezelfde manier naar de kinderen, ze werken samen met ouders in het belang van het kind. 

Hoe ziet IKC Dom Helder Camara er uit?
Ons pedagogisch fundament
We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, iedereen kan met een vertrouwd gevoel naar ons IKC komen en in een prettige sfeer spelen, leren en ontwikkelen.
We hebben als team afgesproken dat we dezelfde pedagogische werkwijze hanteren. Zowel op de opvang als binnen het onderwijs werken we via de uitgangspunten van “De Vreedzame School”. In de nieuwsbrieven van onze locatie wordt u meegenomen in deze werkwijze. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we kinderen op eenzelfde manier aanspreken, pedagogisch ondersteunen en verder helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en in burgerschapsvorming. Alle medewerkers op onze locatie zijn of worden geschoold in het werken volgens “De Vreedzame School”.

Het aanbod
Kinderen kunnen in ons IKC op verschillende leeftijden instromen:
* Tussen 2- en 4-jarige leeftijd: kinderen in deze leeftijd zijn welkom op onze peuterspeelzaal;
* Tussen 3- en 4- jarige leeftijd: kinderen in deze leeftijd die aangemeld zijn als leerling bij ons IKC, zijn welkom bij onze peuterdoorstroomgroep. Deze groep bereidt kinderen op speelse manier voor op de start van onze basisschool;
* Vanaf 4-jarige leeftijd: kinderen zijn welkom op onze basisschool;
* Vanaf 4-jarige leeftijd: kinderen zijn welkom bij onze BSO.
Als een ouder ervoor kiest om zijn kind vanaf 2 jaar op onze locatie naar de peuterspeelzaal te laten gaan, kan een kind doorstromen binnen ons onderwijs.
Ouders hebben altijd een keuze: je kunt er als ouder voor kiezen om je kind naar onze peuterspeelzaal te laten gaan maar naar een andere basisschool. Andersom kunnen kinderen ook naar een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf gaan en bij ons op school komen.

Vaste gezichten, één team

Binnen ons IKC werken we met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs. We zijn één team en medewerkers van de opvang worden ook ingezet in het onderwijs. Omgekeerd kan een leerkracht ook ingezet worden in de opvang. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op de peuterspeelzaal, in de peuterdoorstroomgroep en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op onze locatie.

Specialisten

Op onze locatie werkt ook met specialisten. Zij kunnen breed ingezet worden. Onze vakspecialisten verzorgen hun lessen en begeleiding natuurlijk ook in het onderwijs en in de opvang. Onze vakdocenten bieden lessen op het gebeid van muziek en culturele en kunstzinnige vorming, beweging en sport en zorg voor jeugd en gezin.

Lunch voor de peuters

Alle peuters die naar de peuterspeelzaal of peuterdoorstroomgroep gaan, lunchen op onze locatie met de medewerkers. Als u uw kind om 12.30u ophaalt, heeft hij of zij dus al gezond geluncht.
BSO voor kinderen van alle schoolleeftijden op één locatie
We hebben op onze locatie twee BSO-groepen. Eén groep is bedoeld voor kinderen van 4 – 7 jaar en één groep is bedoeld voor kinderen van 8 jaar of ouder. Als er meer vraag is naar BSO, kunnen we meer groepen starten en kunnen we de leeftijdsindeling veranderen.
Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO. Voor het aanbod op de BSO vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor interesses en de brede ontwikkeling van kinderen. Juist in deze vrije tijd kunnen kinderen aan de slag met vaardigheden en interesses die zij zelf leuk vinden. Onze IKC-medewerkers zorgen, geïnspireerd door de kinderen, voor een passend, uitdagend aanbod op de BSO welke goed aansluit op de belevingswereld en de verschillende leeftijden van de kinderen.
Onze medewerkers begrijpen dat kinderen soms lekker willen uitrusten of chillen na een intensieve schooldag. Hiervoor is voldoende ruimte. Uiteraard wordt gezorgd voor drinken en eten voor alle kinderen.

Eén zorgstructuur

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, werkt één zorgteam aan de ontwikkeling van het kind op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
De bouwcoordinator onderbouw heeft de dagelijkse leiding over de leerkrachten van de kleutergroepen en overlegt ook geregeld met de peuterspeelzaalcollega’s over de thema’s die gezamenlijk aangeboden worden. Zo ontstaan doorgaande lijnen gericht op het thema-aanbod en op wat een kind nodig heeft in de ontwikkeling.
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kan een specialist of de intern begeleider meekijken. We staan ervoor dat peuters zo soepel mogelijk doorstromen naar een kleutergroep. Als uw kind niet van ons onderwijsaanbod gebruikt maakt, zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de school van uw keuze.
Als er zorgen zijn over een kind gaan we graag met elkaar in gesprek. Ouders worden uitgenodigd en we werken toe naar één plan waarin afspraken worden gemaakt over de manier van werken in de opvang en in de school. Zo creëren we een gezamenlijk denken en handelen voor het kind.
Onze social workers zijn locatiebreed inzetbaar om ouders en kinderen te helpen bij vragen m.b.t. opvoedingsvraagstukken, het aanvragen van subsidies om bijv. gratis te kunnen sporten of om mee te denken met gezondheidssituaties.
Binnen ons IKC werken we samen met externe organisaties die gericht zijn op ontwikkeling van kinderen. Logopedisch Centrum Noord, RID en Mindcare hebben de beschikking over een ruimte op onze locatie en alle ouders / kinderen van onze locatie kunnen gebruik maken van wat deze organisaties aanbieden. De intern begeleiders kunnen u informatie geven over het inschakelen van hulp via de organisaties.

Wat moet u doen als ouder/verzorger als u uw kind wilt aanmelden bij ons IKC?


VCOG Kinderopvang

Als u graag wilt dat uw kind kinderopvang wordt geboden op onze locatie, dan kunt u uw kind aanmelden. Mocht u uw kind aangemeld hebben bij een andere opvang maar toch graag willen dat uw kind op onze opvang komt, dan dient u uw contract bij de andere kinderopvangorganisatie zelf op te zeggen. Let erop dat voor opzeggen één maand opzegtermijn geldt.
Stappen:
– Ga naar www.vcogkinderopvang.nl;
– Klik op de hoofdpagina van de website op de rode button ‘Inschrijven’;
– Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat zich opent;
– U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt kwijt in het vak ‘Bijzonderheden’. De administratie van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op om de vragen te beantwoorden.

IKC Dom Helder Camara Onderwijs

Als u uw kind wilt aanmelden op onze school neem dan contact op met de teamleider of de directeur voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
Vul het aanmeldformulier in. Pas na ondertekening van directeur en ouders is de inschrijving definitief. Soms is er sprake van een wachtlijst. Laat u zich daarom tijdig informeren.