Kwaliteit

Oordeel inspectie

Onze school valt onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie hanteert binnen het nieuwe toezichtskader het zgn. ‘inspecteren op afstand’. Dit betekent dat het bestuur waar onze school onder valt, de VCOG, bestuurlijke verantwoording aflegt over de resultaten van al haar scholen. Middels een gesprekscyclus met de directeur en teamleden van de school, heeft het bestuur inzicht in de ontwikkelingen op onze school. Daarnaast kan het bestuur de tussentijdse resultaten en eindresultaten monitoren die op onze school behaald worden.

Onze opvang valt onder het toezicht van de GGD. Jaarlijks wordt een controle gehouden waarin de kwaliteit gemeten wordt.

Passend Onderwijs

Onze school valt onder samenwerkingsverband 20.01. In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met passend onderwijs.

Uitstroom naar VO

Vanaf eind groep 6 kijken we samen met de ouders van onze leerlingen vooruit naar het voortgezet onderwijs. We maken gebruik van de Plaatsingswijzer om een advies richting VO te geven. Vanaf midden groep 6 worden de Cito-resultaten voor de eerste keer ingevoerd in de Plaatsingswijzer. Vanaf dat moment worden alle CITO-resultaten ingevoerd in de plaatsingswijzer.

Ouders ontvangen aan het eind van groep 7 tijdens een gesprek met de leerkracht het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
Bij de start van ieder schooljaar wordt een informatieavond voor alle ouders van de groepen 7 en 8 georganiseerd waarin de route richting het VO wordt uitgelegd.

De Plaatsingswijzer, de bevindingen van de leerkrachten van groep 7 en 8 en de bevindingen van de IB’er en / of externe partijen (als zij betrokken zijn geweest bij de leerling) worden beoordeeld en hieruit ontstaat een definitief advies. Ouders melden hun kind aan volgens de procedures die gelden bij hun voorkeursschool.

In april maken alle leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets. Basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen. Wij vinden de IEP-eindtoets het beste bij onze visie, missie en leerling populatie passen.

Als het advies van de IEP-eindtoets hoger is dan het schooladvies dan moeten we het advies heroverwegen. Dit doen we door alle gegevens nog eens naast elkaar te leggen. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek zal de leerkracht van groep 8 aangeven of het advies bijgesteld wordt of niet.

Het staat ouders altijd vrij om in gesprek te gaan met de school voor voortgezet onderwijs als ze zich niet kunnen vinden in het definitieve advies van de basisschool. Dit dienen ouders zelf te initiëren.

 

Schooljaar Landelijk gemiddelde Schoolgemiddelde
2016 – 2017 80,6% 84,5%
2017 – 2018 80,6% 86%
2018 – 2019 81,8% 84,6%
2019 – 2020 GEEN EINDTOETS IVM CORONA

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van de kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is verbonden.

Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er samen uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de directeur of de teamleider wenden. Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen, dan heeft u verschillende mogelijkheden:

– U kunt contact opnemen met de contactpersoon van school, Lianne Bleker (voorzitter MR). U kunt haar benaderen via het mailadres: mr.dhc@vcog.nl

De contactpersoon zal met u nagaan of alle mogelijkheden om de klacht in school op te lossen zijn geprobeerd. Vervolgens kan hij of zij u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat doet u met de vertrouwenspersoon, die door de VCOG voor al haar scholen is benoemd.

– U kunt de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen, ook zonder tussenkomst van de contactpersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de klachtenregeling van de VCOG op https://www.vcog.nl/klachtenregeling/.

– U kunt in gesprek gaan met het bevoegd gezag van de school. De contactgegevens van het bevoegd gezag kunt u vinden in de klachtenregeling van de VCOG.

Voor de complete klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van de VCOG.