Missie en Visie IKC DHC

Missie

Vanuit onze oecumenische identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open IKC. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Als ik kon,
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind.
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.
In de hoop de blik van het kind
tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken
voor alle mensen.

Alle rassen, alle talen, alle religies.
Wees een mens onder de mensen.
Wees voor geen enkel probleem van ongeacht welk volk onverschillig.
Leef op wereldschaal.

Dom Helder Camara, 1973 (Wikipedia)

Visie

IKC Dom Helder Camara is een oecumenisch IKC. Voor ons betekent dit dat iedereen in beginsel welkom is op ons IKC ongeacht geloofsovertuiging, culturele of maatschappelijke achtergrond.
Wat ons anders maakt dan een openbare, christelijke, katholieke of Islamitische basisschool, is de aandacht die we besteden aan culturele en religieuze vorming en zingeving in brede zin. We brengen kinderen actief in aanraking met het Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme.
Hoe geven wij vorm aan onze missie en visie
Dit doen we door thematisch te werken aan ‘geestelijke stromingen’. Ieder thema duurt ongeveer zes weken. We zoeken in een thema de verbinding tussen religieuze stroming / cultuuronderwijs / de Vreedzame School / erfgoed en muziek.
Ieder thema start met een introductie op groeps- of IKC-niveau. In de groepen wordt aandacht besteed aan de religie die centraal staat, culturele activiteiten passend bij het thema, lessen van de Vreedzame School, culturele uitstapjes en/of erfgoedexcursies, verhalen en we betrekken de wereld dichtbij en wat verder van ons af bij het thema. Met een aantal voorbeelden zullen we dit toelichten.
Bij het thema ‘anders zijn’ besteden we aandacht aan verhalen die in de Bijbel staan en gaan over anders zijn. Denk hierbij aan het verhaal van Jezus en de melaatse. In de Koran staan ook verhalen die gaan over ‘anders zijn’. We vertellen beide verhalen en proberen samen met de kinderen (afhankelijk van de groep waarin een kind zit) te ontdekken wat samenhangend is en wat verschillend is. Daarnaast wordt in de lessen vanuit de methode De Vreedzame School aandacht besteed aan het thema. Waar mogelijk wordt een excursie of uitstapje gericht op het thema ingepland. Ook stemt vakdocent muziek Joop Supit de muzieklessen af op het thema. We sluiten het thema af door met de maatjesgroep (iedere groep op ons IKC is gekoppeld aan een andere groep, de zogenoemde maatjesgroep) en samen maken de groepen vriendschapsbandjes die de kinderen aan een ander kind mogen geven.
We vinden het belangrijk om te benoemen dat we kinderen veel meegeven over diverse godsdiensten en religieuze stromingen. Wij informeren kinderen, laten ze in aanraking komen met diverse godsdiensten, maken uitstapjes etc.
Als u het belangrijk vindt dat uw kind naast alle gangbare vakken, met diverse religies in aanraking komt, Creatieve-Kunstzinnige Vorming (CKV) aanmoedigt en aandacht leert ontwikkelen voor de maatschappij dichtbij en verder weg in een gestructureerde en professionele setting, dan past IKC Dom Helder bij u en uw kind.
Jullie zijn van harte welkom.

Ronald Middelbos,
Directeur