IKC-Raad

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl,

Ouders kunnen de MR bereiken via mr.dhc@vcog.nl.

Waar staat de MR voor?

De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

Dat betekent dat:

We een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden.
We te allen tijde zowel de belangen van de school, het team, ouders en kinderen betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.
We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR van de Dom Helder Camaraschool bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft de MR drie leden vanuit de ouders en ook drie leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun “achterban”. Voor informatie en eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande leden van de medezeggenschapsraad:

Enkele leden van de MR zijn ook lid van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de VCOG. De VCOG is het bestuur van de 12 christelijke basisscholen in Groningen. Uit elke MR heeft 1ouder en 1 leerkracht zitting in de GMR. De GMR behartigt zaken die alle 12 scholen aangaan.

Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6x per schooljaar.

De vergaderingen starten altijd om 19.45 in de personeelskamer van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door de volgende ouders: Lianne Bleker (voorzitter), Anne-Vera Kamminga en Lammechien de Boer.
Anita van der Bij, Joyce Bosscha-Snijder, Riëtte Triezenberg zijn de vertegenwoordigers namens het schoolteam.

 

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van ons peutergroepen en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die binnen onze opvang worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met ons IKC – VCOG Kinderopvang de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

De oudercommissie op onze locatie bestaat uit:

Belia Hollander (voorzitter)

Sjoerd Brugge

Er wordt regelmatig gezamenlijk, dus de MR en OR samen, overlegd. Deze samenstelling is onze IKC-Raad.

 

 

Oecumenisch Kindcentrum Dom Helder Camara

Onnemaheerd 2
9736 AM Groningen

3 + 1 =

Copyright Oecumenisch Kindcentrum Dom Helder Camara | website gebouwd door Kaspcreations